ON TESTE DES OBJETS DE TELEACHAT !

Views: 418227 | Likes: 63663 | Dislikes: 483 | 2018-10-23 16:47:08 |
Aujourd’hui on test des objets de téléachat avec Atom : https://www.youtube.com/channel/UCClbBLpq9Cnjvj8N3Mad02w

Mon instagram : https://instagram.com/vodkirl/
Ma Marque : https://unicornwearelegends.com/
Mon twitch : http://www.twitch.tv/powavodk
Mon Facebook : http://www.facebook.com/VodKprod
Mon twitter : https://twitter.com/VodKirl
Ma chaine secondaire : http://www.youtube.com/user/VodKIRL

Merci à tous du soutien 🙂

source